srijeda, 25. rujna 2019.


Mole se članovi kluba da u roku od  15 dana od ove objave dostave svoje komentare na prijedlog statuta na e-poštu: aeroklub.osijek@gmail.comTemeljem čl. 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17), a u skladu s odredbama Statuta Svjetske zrakoplovne federacije FAI,  odredbe odredbe čl. 27. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" broj 76/93, 11/94 i 38/09), odredbe čl. 14. st. 3. i čl. 27. st. 1. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), odredbama Zakona o zračnom prometu ( "Narodne novine" broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13i 92/14 ), Statuta Hrvatskog zrakoplovnog saveza natjecanjima Skupština Aerokluba „Osijek“ na sjednici održanoj ______ 2019. godine donosi


STATUT
Aerokluba „Osijek“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom Aeroklub „Osijek“ (u nastavku: Aeroklub) regulira odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Aerokluba; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Aerokluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Aerokluba; o prestanku postojanja Zajednice; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Aerokluba te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Aerokluba te drugim pitanjima od značaja za Aeroklub.
Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Aeroklub je sportsko-tehnička udruga iz područja zrakoplovstva, u koju se dragovoljno učlanjuju fizičke i pravne osobe radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva iz područja zrakoplovnog sporta i zrakoplovno-tehničke kulture te vlastite zrakoplovne izobrazbe.
Aeroklub djeluje kao nestranačka udruga civilnoga društva.

Članak 3.

Aeroklub je član Hrvatskog zrakoplovnog saveza, Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Zajednice tehničke kulture grada Osijeka, Zajednice športskih udruga grada Osijeka, te ostalih udruga za koje postoji potreba učlanjivanja, a radi obavljanja djelatnosti Aerokluba.
Aeroklub se može udružiti u druge udruge i zajednice u zemlji, čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima Aerokluba, i ako udruživanje pridonosi postizanju ciljeva i djelovanja utvrđenih ovim Statutom.
Aeroklub se može učlaniti u međunarodne udruge i druge organizacije u inozemstvu iste ili sličnih ciljeva i djelatnosti, a u cilju promicanja zrakoplovnog sporta i zrakoplovno-tehničke kulture. 
O udruživanju u druge zajednice i udruge, kao i o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, odlučuje Skupština Aerokluba, na prijedlog Upravnog odbora Aerokluba.

Članak 4.

Aeroklub ima svojstvo pravne osobe i upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar neprofitnih organizacija i ostale registre Zakonom određenog tijela državne uprave.
Za preuzete obveze Aeroklub odgovara svojom cjelokupnom imovinom (potpuna odgovornost).
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Aerokluba.
Nad Aeroklubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.


II. OBILJEŽJA I SJEDIŠTE AEROKLUBA

Članak 5.

Naziv udruge je AEROKLUB „OSIJEK“ . Skraćeni naziv je AK „OSIJEK“. Sjedište udruge je u Osijeku.

Članak 6.

Aeroklub djeluje na području grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i cijelog područja Republike Hrvatske.
Letačke i padobranske aktivnosti provode se na Aerodromu "Osijek-Čepin“, ("LDOC"), Leopolda Mandića 172a), kao domicilnom aerodromu, a za potrebe akcija i na drugim aerodromima.

Članak 7.

Aeroklub predstavlja i zastupa predsjednik, odnosno osobe koje ih na temelju ovog Statuta ili odluke nadležnog tijela, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuju.

Članak 8.

Aeroklub ima svoj pečat, znak i zastavu.
Pečat Aerokluba okruglog je oblika, promjera 30 mm, s ispisanim tekstom Aeroklub „Osijek“.
U sredini pečata nalazi se znak Aerokluba „Osijek“ prema registriranom logotipu.
Opis zastave, te način uporabe i zaštite znakovlja regulira se posebnim pravilnikom[U1]  Upravnog odbora Aerokluba.


III CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA AEROKLUBA

Članak 9.
Klub je neprofitna pravna osoba.
Osnovni je cilj Aerokluba razvijanje i promicanje zrakoplovnog sporta i zrakoplovno-tehničke kulture i obrazovanja iz svih grana zrakoplovnih djelatnosti.

Članak 10.

U ostvarivanju razvitka zrakoplovnog sporta i zrakoplovno-tehničke kulture, te ukupnih aktivnosti, Aeroklub:
-       okuplja i animira građane Republike Hrvatske koji imaju sklonosti prema zrakoplovnim djelatnostima,
-       pruža stručnu i tehničku pomoć članovima Aerokluba u ostvarivanju projekta u području djelovanja Aerokluba,
-       obučava i osposobljava građane Republike Hrvatske u svim područjima stručne djelatnosti Aerokluba za vlastite potrebe, potrebe zrakoplovne privrede, potrebe sustava obrane i za zadovoljavanje potreba rekreacije svojih članova,
-       organizira natjecanja, tehničke[U2]  i sportske priredbe,
-       organizira panoramske i komercijalne letove, aeromitinge i druge promotivne aktivnosti  te padobranske skokove, sukladno zakonu i propisima,
-       provodi i druge poslove i aktivnosti iz područja zrakoplovnih i tehničkih[U3]  djelatnosti.

Članak 11.

Aeroklub može, u skladu sa zakonom i posebnim propisima, obavljati gospodarske i druge djelatnosti radi ostvarivanja materijalnih dobara potrebnih za odvijanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva Aerokluba.
Aeroklub može obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:
-       najam i zakup prostora, opreme, sredstava i nekretnina,
-       školovanje kandidata u svim područjima stručne djelatnosti Aerokluba,
-       usluge reklame, prezentacija i sponzorstva,
-       organizaciju natjecanja i priredbi,
-       izdavanje obrazovnih tiskanih ili elektroničkih publikacija iz područja djelatnosti Aerokluba,
-       sudjelovanje u europskim i međunarodnim projektima kojima se osiguravaju materijalna i novčana sredstva.
Ako u ostvarivanju gospodarske djelatnosti Aeroklub ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora iskoristiti isključivo za provedbu i unaprjeđenje djelatnosti Aerokluba u skladu s ciljevima utvrđenim ovim Statutom.
Aeroklub može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati pravnu osobu za provedbu gospodarskih djelatnosti. Odluku o osnivanju pravne osobe donosi Skupština Aerokluba.


IV. NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 12.

Djelovanje Aerokluba je javno. Javnost djelovanja Aerokluba osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge, putem oglasne ploče, Internet stranice Aerokluba i putem javnih glasila. Svi članovi Aerokluba imaju pravo sudjelovati u njegovom radu sukladno odredbama Statuta i Zakona, te imaju puno pravo uvida u rad tijela i odluke koje donose.

V. ČLANSTVO U AEROKLUBU

Članak 13.

Članom Aerokluba može postati svaka fizička osoba, koja prihvaća odredbe Statuta.
Članovi Aerokluba mogu biti:
-       redovni,
-       počasni
-       zaslužni.


Članak 14.

Redovni član Aerokluba može poslati svaki građanin Republike Hrvatske, koji je podnio pisanu izjavu o učlanjivanju u Aeroklub, pod uvjetom da je:
-       državljanin Republike Hrvatske,
-       punoljetan.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Aeroklub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Iznimno, članom Aerokluba može biti i strani državljanin, ukoliko ispunjava uvjete za upis u Knjigu članova i bavi se aktivnostima, koje pridonose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Aerokluba.
Aeroklub je dužan voditi popis svojih članova koji ima naziv Knjiga članova. Knjiga članova vodi se u elektroničkom i pisanom (knjižnom) obliku, na način da je elektronički oblik dostupan na internet[U5]  stranicama Aerokluba, a pisani oblik dostupan na uvid u prostorijama Aerokluba.
Knjiga članova sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, pripadnost[U6]  sekciji kategoriji članstva, datumu prestanka članstva, kao i druge potrebne podatke za identifikaciju članova.
Elektronički oblik Knjige članova objavljen na Internet stranicama Aerokluba sadrži samo ime i prezime člana, te podatak o sekciji
Knjiga članova dostupna je na uvid svima članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 15.

Počasni član Aerokluba može biti svaka osoba koja svojim radom i zalaganjem doprinosi poboljšanju rada Aerokluba, unaprjeđenju zrakoplovnog sporta i zrakoplovno-tehničke kulture, svojom donacijom ili sponzorstvom doprinosi ostvarenju ciljeva i djelatnosti Aerokluba.
Zaslužni član Aerokluba može postati dugogodišnji redovni član Društva koji je svojim radom pridonio razvitku i unapređenju zrakoplovnog sporta i zrakoplovno-tehničke kulture  te radu Aerokluba, a koji nije više kontinuirano aktivan u sekcijama Aerokluba.
Počasni i zaslužni članovi mogu povremeno sudjelovati u aktivnostima Aerokluba      
Počasni i  zaslužni članovi Aerokluba oslobođeni su plaćanja članarine i svih radnih obveza u Aeroklubu, mogu sudjelovati na sastancima Aerokluba, ali nemaju pravo glasa u Skupštini i pravo sudjelovanja u upravljanju Aeroklubom. Status počasnog ili zaslužnog člana nije vremenski ograničen.
Odluku o imenovanju počasnih i zaslužnih članova donosi Skupština Društva, na prijedlog Upravnog odbora ili sekcija Aerokluba.
Pridruženi[U7]  članovi su oni članovi koji podupiru rad Aerokluba, bez ikakvih prava i obveza u pogledu redovitog rada, te mogu biti pozvani na sudjelovanju u radu Aerokluba po potrebi prilikom organiziranja aktivnosti Aerokluba.

Članak 16.

Član registriran u Aeroklubu „Osijek“ ne može nastupati na natjecanjima u zemlji i inozemstvu za druge sportske klubove, osim u sastavu državne reprezentacije.

Članak 17.

Prava člana Aerokluba jesu:
-          aktivno sudjelovanje u organiziranju aktivnosti i ostvarivanju ciljeva, zadataka i djelatnosti Aerokluba, u skladu s vlastitim mogućnostima i sposobnostima,
-          korištenje letačkih i ostalih sredstava, te prostora i objekata Aerokluba, pod uvjetima definiranim Pravilnikom[U8]  o korištenju letačkih i ostalih sredstava, te prostora i objekata, koje donosi Upravni odbor Aerokluba,
-          predstavljanje Aeroklub na natjecanjima, aeromitinzima i drugim manifestacija od važnosti Aerokluba,
-          davanje prijedloga i sugestija za unapređenje rada Aerokluba,
-          sudjelovanje u upravljanju Aeroklubom, neposredno i/ili preko izabranih predstavnika u
      tijelima upravljanja Aerokluba,
-           birati i biti biran u tijela Aerokluba,
-          podnošenje pisanih predstavki na rad tijela Aerokluba.

Članak 18.

Dužnosti članova Aerokluba jesu:
-           svojim ponašanjem doprinositi ugledu i afirmaciji Aerokluba,
-           pridržavati se odredbi Statuta i drugih akata[U9]  Aerokluba, te odluka Upravnog odbora  i drugih tijela Aerokluba,
-           članskim[U10]  doprinosom, pod jednakim uvjetima sudjelovati u vlastitom osposobljavanju i ostvarivanju svojih potreba u sportu, trenaži i rekreaciji,
-           aktivno sudjelovati u akcijama i manifestacijama koje organizira ili na kojima sudjeluje Aeroklub,
-           redovito plaćati članarinu i članski[U11]  doprinos,
-           izvršavati i ostale obveze koje proistjeću iz članstva u Aeroklubu.
Članarina za članstvo u Aeroklubu plaća se za kalendarsku godinu (01.01. do 31.12.). Članovi Aerokluba obvezni su platiti članarinu za tekuću godinu, najkasnije do 28[U12] . veljače. Osobe koje su primljene u članstvo Aerokluba, nakon 30. lipnja, obvezu plaćanja članarine dužne su izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana primanja u članstvo.
Ukoliko član Aerokluba ne uplati članarinu u propisanim rokovima, smatrat će se da je dragovoljno istupio iz članstva, te[U13]  neće biti upisan u Knjigu članova za godinu za koju nije platio članarinu.
Članak 19.

Članstvo u Aeroklubu prestaje:
-       istupanjem iz članstva,
-       brisanjem iz članstva,
-       isključenjem iz članstva.
Istupanje iz članstva moguće je temeljem pisane izjave o istupanju iz članstva Aerokluba. Član koji je istupio iz članstva, nema pravo na povrat uplaćene članarine za razdoblje u kojem je bio član.
Članstvo u Aeroklubu može prestati na temelju odluke Stegovnog[U14]  suda o isključenju iz članstva, zbog počinjenja teških povreda ponašanja, a  osobito u sljedećim slučajevima:
-      uzrokovanje veće  materijalne štete Aeroklubu,
-      ponašanje koje šteti ugledu Aerokluba i drugih članova,
-      grubo nepridržavanje sportskog kodeksa,
-      učestalo nepridržavanje mjera sigurnosti pri obavljanju djelatnosti,
-      nepridržavanje odredabi Statuta i drugih akata Aerokluba.
Predsjednik Aerokluba može izreći članu Aerokluba mjeru suspenzije[U15]  do okončanja postupka, pred  Stegovnom sudom.

Članak 20.

Aktivnost članova Aerokluba organizira se po sekcijama. Sekcije nemaju pravnu osobnost.
Uloga rada sekcija je povezivanje članova u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa članova po granama djelatnosti.
Sekcije biraju svojeg predsjednika koji rukovodi radom sekcije i odgovoran je za rad i sredstva kojima raspolaže sekcija. Također, sekcije biraju svojih pet predstavnika za članove skupštine, jednog člana Upravnog odbora i jednog člana Stegovnog suda[U16] . O svakoj promjeni predsjednika sekcije ili izabranog člana sekcije za člana skupštine i člana Upravnog odbora, sekcija je obavezna u pisanom obliku obavijestiti Upravni odbor Aerokluba, u roku od 48 (četrdesetosam) sati od dana nastanka promjene.
Osobe[U17]  koja izabere sekcija: Predsjednik sekcije, članovi skupštine i član Upravnog odbora nemaju ograničen mandat i obavljaju svoje funkcije kroz sve vrijeme dok ih podržavaju natpolovična većina članova sekcije. Predsjednik[U18]  sekcije je ovlašten sazvati sastanak sekcije i dužan voditi pisane zapisnike o sastancima sekcije, i dostavljati ih Upravnom  odboru Aerokluba u roku od 48 (četrdesetosamsati) od vremena održavanja sastanka sekcije.
Za rješavanje nastalih problema u obavljanju djelatnosti, sekcije dostavljaju svoje prijedloge Upravnom odboru na daljnji postupak i rješavanje.

VI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 21.

Aeroklub[U19]  sam rješava sporove i sukobe interesa.
Spor i/ili sukob interesa postoji kada član smatra da su mu povrijeđena prava određena statutom, kada se rado o sporu i/ili sukobu interesa između članova Aerokluba koji utječe na rad Aerokluba, kada član smatra da je Aeroklub povrijedio Statut, odnosno spor i/ili sukob interesa o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga.
Spor i/ili sukob interesa, kao i stegovnu odgovornost članova utvrđuje Stegovni sud temeljem Pravilnika o stegovnoj odgovornosti.

V. STRUČNA DJELATNOST AEROKLUBA

Članak 22.

Aeroklub razvija sportsku, tehničku i stručnu djelatnost iz sljedećih područja po sekcijama:
 1. sekcija motorno letenje,
 2. sekcija zrakoplovno jedriličarstvo,
 3. padobranska sekcija,
 4. sekcija ultralako letenje (mikrolaki avioni i ovjesne jedrilice sa i bez motora, parajedrilice, žirokopteri, baloni),
 5. sekcija zrakoplovnog modelarstva i raketarstva.
Odluku o sekcijama koje djeluju u Aeroklubu donosi Skupština društva. Pojedine sekcije mogu se ugasiti, spojiti s drugim sekcijama ili podijeliti u više sekcija, na[U20]  zajednički prijedlog sekcija, koji prijedlog da bi stupio na snagu mora potvrditi Skupština Aerokluba.
Član Aerokluba ima pravo glasa u sekciji u kojoj je primarno član, dok u ostalim sekcijama može sudjelovati u radu bez prava glasa i biranja u tijela upravljanja kluba ispred tih sekcija.

Članak 23.

Sustav izobrazbe definiran je programima za pojedina područja, u skladu s važećim propisima iz područja zrakoplovstva i sustava obrazovanja, o kojim programima se donose pojedinačni akti za svako područje izobrazbe.
Programe i uvjete izobrazbe utvrđuje svaka sekcija za svoju djelatnost, a potvrđuje ih Upravni odbor.
Sredstva ostvarena navedenim programima predstavljaju prihode Aerokluba[U21] .

Članak 24.

Program sportskih aktivnosti pojedinih sekcija sastavni je dio programa rada Aerokluba.
Programe sportskih aktivnosti sastavlja svaka sekcija za svoju djelatnost, a cjelovit program potvrđuje Upravni odbor Aerokluba.


VI. UPRAVLJANJE U AEROKLUBU

Članak 25.
Tijela Aerokluba su:
 1. Skupština,
 2. Predsjednik i dopredsjednik Aerokluba,
 3. Upravni odbor
 4. Nadzorni odbor
 5. Stegovni sud.


Skupština

Članak 26.

Skupština Aerokluba najviše je tijelo upravljanja u Aeroklubu, a čine ju predstavnici sekcija Aerokluba i to iz svake sekcije po pet članova. Član skupštine može biti svaki punoljetni, poslovno sposoban, redovni član Aerokluba[U22] .

Članak 27.

Skupština Aerokluba radi u sjednicama. Skupština[U23]  se vodi sukladno Poslovniku o radu skupštine.
Sjednica može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna skupština se saziva najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica održava svake četvrte godine. Izvanredna sjednica skupštine saziva se po potrebi.
Sjednice skupštine saziva predsjednik Aerokluba po[U24]  prijedlogu Upravnog odbora. U odluci o sazivanju skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu skupštine kada to zatraži Nadzorni odbor ili 1[U25] /2 članova skupštine Aerokluba. Uz zahtjev za održavanje izvanredne sjednice predlagatelj je dužan priložiti dnevni red prema kojem predsjednik saziva izvanrednu sjednicu. U slučaju da predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva za njeno održavanje, sjednicu saziva predlagatelj, s definiranim dnevnim redom, datumom i mjestom održavanja.
U slučaju isteka mandata tijela ovlaštenih za sazivanje sjednice skupštine, istu mogu sazvati tijela ovlaštena za sazivanje iz prethodnog mandata, osobe koje su upisane u registar udruga Republike Hrvatske kao osobe ovlaštene za zastupanje.
Sjednice[U26]  skupštine mogu se u opravdanim slučajevima, a posebno u slučajevima kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Aeroklub, ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova skupštine o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roga, izjasni putem elektroničke pošte. Odluke o izmjeni i dopuni statuta pravovaljane su ako se za njih elektroničkim putem izjasni 2/3 članova skupštine.
Zapisnik elektroničkog zasjedanja skupštine, vodi se i arhivira kao i kad skupština zasjeda na tradicionalni način.Članak 28.

Sjednici skupštine predsjedava predsjednik Aerokluba. U[U27]  odsutnosti predsjednika Aerokluba, sjednici skupštine predsjedava dopredsjednik Aerokluba. U odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Aerokluba, nazočni članovi skupštine će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Aerokluba. Zapisnik potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična večina svih predstavnika članova skupštine, a odluke su pravovaljane ako se za njih izjasni natpolovična večina prisutnih članova. Odluke o izmjeni i dopuni statuta pravovaljane su ako se za njih izjasni 2/3 prisutnih članova skupštine.

Članak 29.

Skupština Aerokluba na prijedlog Upravnog odbora:
a)    donosi i usvaja:
-          Statut, njegove izmjene i dopune, te statutne odluke,
-          Poslovnik o radu skupštine,
-          Opće smjernice za rad i razvoj Aerokluba,
-          Odluku o prestanku rada Aerokluba,
-          Odluku o dodjeli najvišeg priznanja Aerokluba,
-          Odluku o imenovanju počasnih i zaslužnih članova,
-          Odluke o statusnim promjenama, udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja,
-          Odluke o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
-          Pravilnik o stegovnoj odgovornosti[U28]  i stegovnom postupku

b)   bira i razrješava:
-          Predsjednika i dopredsjednika Aerokluba, koji su ujedno predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora,
-          Predsjednika Nadzornog odbora i njegove članove,
-          Likvidatora,

c)    potvrđuje:
-       članove Upravnog odbora,
-       predstavnike sekcija u skupštini,
-          članove[U29]  Stegovnog suda
-          program rada i financijski plan,
-          izvješće o radu i godišnje financijsko izvješće.


Predsjednik i dopredsjednik Aerokluba

Članak 30.

Predsjednik Aerokluba, kao osoba ovlaštena za zastupanje:
-          predstavlja i zastupa Aeroklub prema trećim osobama,
-          saziva i vodi sjednice Upravnog odbora,
-          potpisuje opće i pojedinačne akte koje donosi Upravni odbor i Skupština,
-          potpisuje Statut Aerokluba, odnosno njegove izmjene i dopune,
-          saziva i rukovodi sjednicom Skupštine Aerokluba,
-          dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
-          brine se o ostvarivanju ciljeva, djelatnosti i programa rada Aerokluba,
-          nadzire rad tajnika, stručne[U30]  službe i drugih izvršnih tijela Aerokluba,
-          na sjednici Skupštine,  jedan puta godišnje, podnosi financijsko izvješće i izvješće o radu Aerokluba Skupštini na usvajanje.
Dopredsjednik, kao[U31]  osoba ovlaštena za zastupanje, zamjenjuje predsjednika, u slučaju njegove spriječenosti, ostavke ili gubitka ovlaštenja, te obavlja sve poslove predsjednika, s istim pravima i obvezama.

Članak 31.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini Aerokluba. Smatra se da predsjednik Aerokluba nije dobio odobrenje[U32]  za svoj rad ukoliko Skupština ne usvoji financijsko izvješće i/ili[U33]  izvješće o radu Aerokluba te mu na temelju takve odluke Skupštine prestaju funkcije na koje je bio izabran (predstavnik Sekcije u Upravnom odboru, predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Aerokluba).
U slučaju iz prethodnoga stavka, sjednicu skupštine nastavit će voditi dopredsjednik ukoliko je prisutan, te će ukoliko je to moguće odrediti termin održavanja sjednice Upravnog odbora, a radi sazivanja sjednice izvanredne skupštine zbog izbora novog predsjednika.
Nakon toga Upravni odbor provesti će izbor predsjednika, a po potrebi i dopredsjednika (u slučaju da isti bude izabran za predsjednika), na način kako je propisano člankom 29. Statuta.
Do izbora predsjednika radom Upravnog odbora i Aerokluba rukovoditi će dopredsjednik Upravnog odbora, odnosno dopredsjednik Aerokluba.

Upravni odbor

Članak 32.

Upravni odbor upravlja poslovima Aerokluba kao izvršno tijelo Skupštine. Upravni odbor odgovoran je i za sve poslove koji nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine ili drugih tijela Aerokluba.
Upravni odbor ima 7 članova, od kojih su pet članova izabrani predstavnici Sekcija Aerokluba, a preostala dva člana su predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora, koji su ujedno i predsjednik i dopredsjednik Aerokluba.
Mandat članova Upravnog odbora, predsjednika i dopredsjednika traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora na tu funkciju.

Članak 33.

Mandat pojedinog člana Upravnog odbora može prestati i prije isteka mandata Upravnog odbora, na temelju opoziva, naročito u slijedećim slučajevima:
-          ako postupa protivno Statutu i zaključcima Upravnog odbora,
-          radi neaktivnosti u radu Upravnog odbora,
-          podnošenjem ostavke člana Upravnog odbora,
-          ako Sekcija zatraži opoziv svojega člana.
Opoziv pojedinog člana Upravnog odbora mogu inicirati preostali članovi Upravnog odbora kao i predsjednik Aerokluba.
Na mjesto člana Upravnog odbora, kojem je prestalo članstvo u Upravnom odboru, Sekcija Aerokluba, čiji je bio predstavnik, izabrat će novog člana za Upravni odbor. Izbor novoga člana u Upravnom odboru potvrđuje Skupština na prvoj idućoj sjednici.
Mandat novoizabranog člana traje do isteka mandata Upravnog odbora.

Članak 34.

Upravni odbor djeluje u skladu s važećim zakonskim propisima, ovim Statutom, smjernicama i zaključcima Skupštine Aerokluba, a za svoj rad odgovoran je Skupštini Aerokluba.

Članak 35.

Upravni odbor odlučuje o svim pitanjima na sjednicama. Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca. Sjednice saziva i vodi predsjednik Upravnog odbora, odnosno u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik Upravnog odbora.
Na sjednici se vodi zapisnik, u koji se unose svi zaključci i odluke koje je na sjednici donio Upravni odbor. Odluke Upravnog odbora donešene na sjednici, potpisuje predsjednik Upravnog odobra, a u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, zapisnik potpisuje dopredsjednik.
Odluke Upravnog odbora punovažne su ako je sjednici nazočno više od polovine članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova javnim glasanjem.
Sjednice upravnog odbora mogu se snimati audio uređajem, a ukoliko su snimane, snimka se trajno čuva u arhivi Aerokluba.
Sjednice[U34]  upravnog odbora mogu se u opravdanim slučajevima, a posebno u slučajevima kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti upravnog odbora, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za Aeroklub, ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova upravnog odbora o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roga, izjasni putem elektroničke pošte.
Zapisnik elektroničkog zasjedanja upravnog odbora, vodi se i arhivira kao i kad upravni zasjeda na tradicionalni način.


Članak 36.

U djelokrug rada Upravnog odbora poglavito spada:
 1. sazivanje Skupštine Aerokluba i obavljanje priprema za njezin rad,
 2. izrada prijedloga Statuta, njegovih izmjena i dopuna,
 3. utvrđivanje financijskog plana,
 4. utvrđivanje plana rada,
 5. donosi odluku o visini članarine i članskom doprinosu[U35] ,
 6. utvrđivanje planova investicija,
 7. utvrđivanje programa međunarodne suradnje,
 8. predlaganje participacije pojedinaca u obavljanju djelatnosti,
 9. odlučuje o shemi stručne službe Aerokluba i rukovodi njezinim radom,
 10. upravljanje imovinom Aerokluba, na način i u okviru ovlasti iz ovoga Statuta,
 11. briga o materijalnim uvjetima rada Aerokluba,
 12. odlučivanje o oblicima provođenja gospodarske djelatnosti[U36] ,


Nadzorni odbor

Članak 37.

Nadzorni odbor nadzire zakonitost i pravilnost poslovanja Aerokluba.
Nadzorni odbor ima Predsjednika i dva člana koje bira Skupština, na vrijeme od četiri godine. Član Nadzornog odbora ne može istodobno biti i član Upravnog odbora ili stegovnog suda.
Predsjednik i članovi nadzornog odbora mogu biti opozvani pod uvjetima i na način opoziva članova Upravnog odbora.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Aerokluba.
                            
Članak 38.

Nadzorni odbor nadležan je za kontrolu:
-       provođenja općih akata i odluka Skupštine i drugih tijela Aerokluba,
-       odgovornog i gospodarski svrhovitog raspolaganja sredstvima,
-       pravilnosti materijalnog i financijskog poslovanja.
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.       
Nadzorni[U37]  odbor radi i svoje aktivnosti provodi u sjednicama, o kojima se vodi zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora dužan je dostaviti zapisnik o sjednici Nadzornog odbora u roku od 48 (četrdesetosamsati) od vremena održavanja sjednice Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor ima pravo i obvezu o uočenim nepravilnostima izvjestiti Skupštinu, Upravni odbor i Stegovni sud te ujedno predložiti mjere za otklanjanje nedostataka i propusta.
Tijelo kojem je izvješće upućeno obvezno ga je razmotriti, utvrditi svoje stajalište i poduzeti mjere na koje je ovlašteno, radi uklanjanja uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera, te u iznimnim slučajevima kada uoči grube nepravilnosti u radu Aerokluba, može zahtijevati od Predsjednika da sazove sjednicu Upravnog odbora, a ako ovaj to odbije, predsjednik Nadzornog odbora može na svoju inicijativu sazvati sastanak Upravnog odbora.
O svom djelovanju i rezultatima nadzora, Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.Stalne i povremene komisije

Članak 39.

Radi uspješnog praćenja tekućih poslova, predlaganja, rješavanja, kao i izvršavanja ciljeva i aktualnih zadataka Aerokluba, Upravni odbor imenuje stalne i povremene komisije. Članove komisija Upravni odbor imenuje iz redova članova Aerokluba, članova Upravnog odbora i odgovarajućih stručnih osoba koje nisu članovi Aerokluba, a koje svojim znanjima, radom i zalaganjem mogu doprinijeti poboljšanju rada Aerokluba.
Mandat članova stalnih komisija traje koliko i mandat članova Upravnog odbora.
Povremene komisije imenuju se kada se za to ukaže potreba, a imaju mandat do prestanka potrebe, odnosno do izvršenja posla za koji su imenovane.

Članak 40.

Komisije iz svojeg djelokruga rada iznose stavove, mišljenja i prijedloge Upravnom odboru, o čemu Upravni odbor zauzima stavove i donosi odluke.
Djelokrug i nadležnost komisija utvrđuje se Pravilnikom o radu komisija[U38] .


Stegovni sud

Članak 41.

Stegovni sud ima 5 (pet) članova, koje bira Skupština Aerokluba[U39]  na vrijeme od četiri godine, na način da svaka sekcija Aerokluba predlaže skupštini izbor jednog člana.
Za članove Stegovnog suda ne može biti izabrana osoba protiv koje je izrečena stegovna mjera koja se vodi u evidenciji izrečenih stegovnih mjera.
Članovi[U40]  stegovnog suda između sebe biraju predsjednika Stegovnog suda. Pri izboru predsjednika Stegovnog suda vodit će se računa da na tu funkciju bude izabrana osoba koja se pridržava sportske etike i morala te koja zbog svog djelovanja, ponašanja i odnosa prema Aeroklubu i drugim članovima Aerokluba uživa poštovanje i zaslužna je za dobar ugled Aerokluba u cjelini.
Za svoj rad Stegovni sud odgovaran je Skupštini Društva.
Stegovni sud vodi stegovni postupak te izriče stegovne mjere.
Način rada Stegovnog suda, vrste povreda za koje se provodi stegovni postupak, tijek postupka, vrste i izricanje stegovnih mjera utvrđuju se Pravilnikom o Stegovnom sudu i stegovnoj odgovornosti članova Aerokluba, kojeg donosi Skupština Aerokluba.
Članovi Stegovnog suda ne mogu biti članovi Upravnog ili Nadzornog odbora.


Administrativni tajnik

Članak 42.

Aeroklub može imati administrativnog tajnika. Administrativni tajnik je osoba koja obavlja administrativno tehničke poslove Aerokluba. Administrativnog tajnika imenuje Upravni odbor. Tajnik može biti volonter ili zaposlenik Aerokluba, sukladno odredbama Zakona o radu. Ako je Tajnik u radnom odnosu u Aeroklubu, na zasnivanje i prestanak radnog odnosa primjenjuju se odredbe Zakona o radu. Administrativni tajnik je za svoj rad odgovoran Predsjedniku[U41]  Aerokluba i Upravnom odboru Aerokluba. Odluku o zasnivanju radnog odnosa s administrativnim tajnikom donosi Upravni odbor Aerokluba[U42] .

Članak 43.

Administrativni tajnik naročito obavlja ove poslove:
-          pomaže predsjedniku i dopredsjedniku u pripremi sjednica i pravodobnoj pripremi materijala za sjednice Upravnog odbora i Skupštine,
-          brine se o provedbi zaključaka i odluka Upravnog odbora i Skupštine,
-          izdaje radne naloge stručnoj službi i ostalim angažiranim djelatnicima Aerokluba, surađuje s nadležnim sportskim, sportsko-tehničkim organizacijama i gradskim organima, uz suglasnost predsjednika,
-       vodi evidenciju članova Aerokluba, u suradnji s predsjednicima sekcija,
-       vodi računa o prijamu i otpremi pošte Društva,
-        obavlja i druge administrativno-tehničke poslove koji proizlaze iz zakona, Statuta i ostalih akata Društva.
Prava i dužnosti administrativnog tajnika, te uvjeti za obavljanje poslova definirani su opisom poslova i zadataka i Poslovnikom o radu Upravnog odbora[U43] .

Rukovoditelj stručne djelatnosti

Članak 44.

Za obavljanje organizacijskih i operativno-letačkih poslova Upravni odbor postavlja rukovoditelja stručne djelatnosti Aerokluba. Obim i vrstu poslova i zadataka rukovoditelja, ovlaštenja i odgovornost za izvršenje tih poslova i zadataka utvrđuje Upravni odbor Aerokluba. Rukovoditelj stručne djelatnosti može te poslove obavljati kao volonter ili zaposlenik u Aaeroklubu, sukladno Zakonu o radu[U44] . Odluku o zasnivanju radnog odnosa s rukovoditelje stručne djelatnosti donosi Upravni odbor Aerokluba[U45] .
Rukovoditelj stručne djelatnosti odgovoran je za provođenje aktivnosti Predsjedniku Aerokluba i Upravnom odboru Aerokluba, u skladu sa Zakonom i  ostalim propisima.

Stručna služba

Članak 45.

Za obavljanje poslova koji nisu u nadležnosti poslova administrativnog tajnika i rukovoditelja stručne djelatnosti, Aeroklub može angažirati potreban broj stručnih izvršitelja, administrativno tehničkih radnika, koji mogu te poslove obavljati kao volonteri ili zaposlenici u Aeroklubu sukladno Zakonu o radu. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravni odbor Aerokluba[U46] . Navedene osobe, zajedno s administrativnim tajnikom i rukovoditeljem stručne djelatnosti, čine stručnu službu Aerokluba, a svoja prava i obveze utvrđuju s Upravnim odborom, sukladno Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.


VII. FINANCIRANJE I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 46.

Materijalna sredstva Aerokluba čine pokretna i nepokretna imovina, te financijska sredstva. Imovina i financijska sredstva namijenjana su ostvarivanju ciljeva Aerokluba te provođenju aktivnosti koje se smatraju redovnom djelatnošću Aerokluba.

Članak 47.

Aeroklub za svoj rad i funkcioniranje, te provođenje djelatnosti, ostvaruje financijska sredstva iz slijedećih izvora:
1)    članarine, članskog doprinosa[U47] , sponzorstva, donacije, dobrotvorni prilozi,
2)    prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti,
3)    vlastitih sredstva članova,
4)    ostvarenih prihoda od imovine i prava,
5)    obavljanja gospodarskih i drugih djelatnosti,
6)    od društveno-političke zajednice, stručnih i ostalih saveza koji imaju svoj interes u djelatnosti Kluba,
7)    iz drugih izvora prihoda, u skladu sa Zakonom.

Članak 48.

Prihodi i rashodi Aerokluba utvrđuju se Planom prihoda i rashoda za tekuću godinu. Plan prihoda i rashoda donosi Upravni odbor. Prilikom izrade plana prihoda i rashoda Upravni odbor dužan je voditi računa o financijskim potrebama, ostvarenim rezultatima na natjecanjima, a posebno financijskom doprinosu pojedinih sekcija Aerokluba u ostvarenju i obavljanju djelatnosti Aerokluba.
Ako se Plan prihoda i rashoda ne donese do kraja godine za slijedeću godinu, Upravni odbor donosi privremeni financijski plan, a konačni se plan mora donijeti najkasnije do redovite godišnje Skupštine.

Članak 49.

Imovinu Aerokluba čine nekretnine, pokretnine, materijalna prava i novčana sredstva nad kojima Aeroklub ima pravo vlasništva i raspolaganja ili kojima gospodari.
Raspolaganje imovinom Aerokluba je u nadležnosti Skupštine.
Upravni odbor može raspolagati imovinom društva, sukladno odlukama Skupštine, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva. Upravni odbor između dvije sjednice Skupštine može donositi odluke o davanju u zakup pokretne i nepokretne imovine Aerokluba.
Predsjednik[U48]  Aerokluba upravlja financijskim sredstvima, te je ovlašten bez odluke Upravnog odbora plaćati svakomjesečne financijske obveze Aerokluba, kao i obveze utvrđene godišnjim planom i programom. Za izvanredne financijske troškove koji prelaze iznos od 10.000,00 kn, Predsjednik Aerokluba dužan je zatražiti suglasnost Upravnog odbora.

Članak 50.

Upravni odbor može s trećim osobama, pravnim i fizičkim osobama sklapati ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji i druge ugovore, koje potpisuje predsjednik Aerokluba.


VIII. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 51.

Za postignute sportske uspjehe i zalaganje u ostvarivanju ciljeva i zadataka Aerokluba, Aeroklub dodjeljuje priznanja, povelje, plakete, diplome i druge oblike priznanja pojedincima i udrugama.

Članak 52.

Kriterije za dodjelu priznanja, oblik , vrstu i prigodu prilikom koje se priznanja dodjeljuju Aeroklub propisuje posebnim Pravilnikom o priznanjima i nagradama[U49] . O dodjeljenim priznanjima i nagradama vodi se evidencija, a koju vodi administrativni tajnik ili administrativno tehnički radnik[U50] .


IX. NAČIN I POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 53.

Inicijativu za donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune mogu dati:
-          Skupština,
-          Upravni odbor
-          1/2 članova Skupštine Aerokluba[U51] .

Članak 54.

Prijedlog Statuta priprema Komisija za Statut ili osoba[U52]  koju ovlasti Upravi odbor, a koje isti podnose Upravnom odboru, te provodi javnu raspravu koja traje najmanje 15 dana prije donošenja, a primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Upravnom odboru, nakon ćega Upravni odbor utvrđuje konačan prijedlog Statuta.Članak 55.

Za tumačenje odredbi Statuta odgovorna je Skupština. Tumačenje drugih akata daje tijelo koje ih je donijelo.
Statut ili drugi akti objavljuju se na oglasnim pločama Aerokluba i internet stranicama Aerokluba.


X. PRESTANAK AEROKLUBA

Članak 56.

Aeroklub prestaje s radom u sljedećim slučajevima:
-       odlukom Skupštine o prestanku Aerokluba,
-       statusnim promjenama (pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjelom Aerokluba razdvajanjem),
-       rješenjem nadležnog tijela,
-       provomoćnom odlukom suda o ukidanju Aerokluba (udruge),
-       stečajem,
-       prestankom djelovanja Aerokluba,
Smatrat će se da je Aeroklub prestalo djelovati, ako se broj članova Aerokluba smanjio ispod broja potrebnog za osnivanje ili je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana.
Odluka Skupštine o prestanku rada Aerokluba pravovaljana je ako je na sjednici Skupštine nazočno najmanje dvije trećine (2/3) članova predstavnika sekcija u Skupštini Aerokluba i za njeno donošenje je glasalo više od tri četvrtine (3/4) prisutnih članova.

Članak 57.
           
U slučaju prestanka postojanja Aerokluba imovina Aerokluba će se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predati udruzi, ustanovi ili zakladi koja imaju iste ili slične statutarne ciljeve (drugom Aeroklubu) a na osnovi odluke Skupštine, sukladno Statutu.
Aeroklub nema pravo imovinu Aerokluba dijeliti svojim osnivačima, članovima, osobama ovlaštenima za zastupanje Aerokluba, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. Pod povezanim osobama, smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima Aerokluba, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.
Ako je Aeroklub primilo financijska sredstava iz javnih izvora, u smislu odredbi članka 32. Zakona o udrugama, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Članak 58.

Za provedbu postupka likvidacije odgovoran je likvidator.
Likvidator je osoba koja zastupa Aeroklub u postupku likvidacije.
Likvidator se pokretanjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Aerokluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Aerokluba iz registra udruga.
Likvidatora imenuje Skupština. Za likvidatora može biti imenovan bilo koji član Aerokluba, ali i osoba koja nija član Aerokluba, a posjeduje stručna znanja za provedbu postupka likvidacije.


XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Aerokluba od 31. svibnja 2015. godine.


Članak 60.

Svi ostali akti Aerokluba mojaju biti u skladu sa Statutom. Za usklađivanje akata Aerokluba s odredbama Statuta odgovoran je Upravni odbor. Akti društva, usklađuju se s odredbama Statuta najkasnije u roku od šet (6) mjeseci od njegova donošenja, odnosno od usvajanja njegovih izmjena i dopuna.


Članak 61.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u registar udruga.


Osijek, _______________________ 2019.                                                                                                                                                              Predsjednik Aerokluba „Osijek“
Marin Kordić

Nema komentara:

Objavi komentar